MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ PARK

 1. Úvodní ustanovení
  1. Provozní řád multifunkčního sportovního parku (dále jen „sportovní park“) upravuje režim využívání hřišť pro sportovní aktivity a míčové hry (beach volejbal, fotbal, basketbal, workout zóna, venkovní gril, aj.)
  2. Před vstupem do multifunkčního sportovního parku je každá osoba povinna seznámit se s pravidly provozního řádu hřiště a po vstupu dodržovat příslušná pravidla.
  3. Areál sportovních hřišť je střežen kamerovým systémem.
  4. Vstup pro zaměstnance nájemců budov v areálu NOVÁ ZBROJOVKA je zdarma, rezervace jsou prováděny na základě rezervačního systému sportovních hřišť.
  5. Sítě a jiné sportovní vybavení jsou uskladněny ve skladu u venkovního bistra Reset Point. Vydávání zajišťuje obsluha bistra Reset Point.
 1. Provozní doba
  1. Provozní doba sportovních hřišť je od dubna do října: pondělí – neděle.
  2. Denní provozní doba: duben – říjen 8:00 – 20:00 hod., listopad – březen v provozu pouze běžecký okruh , venkovní gril.
  3. Provozní doba může být upravena po dohodě s provozovatelem z důvodu předem domluvených sportovních akcí (sportovní akce správy areálu, či akce nájemce). V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by mohlo dojít používáním sportovních hřišť k poškození povrchu a zařízení, zejména vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí, je provozovatel oprávněn částečně omezit, nebo zcela zrušit provoz.
 1. Rezervace a obsazenost
  1. Sportovní hřiště lze rezervovat prostřednictvím rezervačního systému online na stránkách www.resetfood.cz,nebo jiným způsobem určeným provozovatelem.
  2. Rezervace sportovních hřišť je nutné provést nejpozději 14 dnů předem. V případě využívání ploch bez rezervace mají přednostní právo na využití hřišť a rezervovaných ploch výhradně osoby, které v daném čase mají plochy rezervované.
  3. Kliknutím do kalendáře si vyberete den a hodinu rezervace. Hřiště lze rezervovat pouze na celé hodiny.
  4. Vyplníte rezervační formulář, kliknete na vytvořit rezervaci, a na Váš e-mail bude odeslána potvrzovací zpráva o Vaší rezervaci. Do formuláře uvádějte telefonní číslo, aby Vás v případě potřeby bylo možné kontaktovat.
  5. Po schválení rezervace Vám bude doručen e-mail o schválené rezervaci.
  6. V den Vaší rezervace se stačí pouze dostavit k venkovnímu bistru Reset Point ve venkovní Amenities zóně, kde si vyzvednete sportovní vybavení.
  7. Rezervaci lze zrušit nejpozději 4 hodiny před započetím Vaší rezervace.
  8. Rezervace zrušíte pouze telefonicky na tel. č.: xxx xxx xxx
  9. V případě, že se nedostavíte na sportoviště dle Vaší rezervace a rezervaci předem nezrušíte, bude Vám pozastavena možnost rezervace sportovišť.
 1. Vstup do sportovního parku
  1. Do sportovního parku je volný vstup. Sportovní hřiště jsou obsazovány dle předchozích rezervací.
  2. Dětem mladším 10 let je vstup do sportovního parku povolen jen v doprovodu rodičů.
 1. Pravidla ochrany bezpečnosti, zdraví osob a majetku
  1. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá ve sportovním parku na vlastní nebezpečí.
  2. Provozovatel ani vlastník sportovního areálu nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy vzniklé v prostoru sportovního parku, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště.
  3. Závady na zařízení a vybavení sportovního hřiště je nutno po ukončení hry nahlásit provozovateli.
  4. Jakékoliv znečišťování sportovních hřišť a poškozování značení je zakázáno.
  5. Do prostoru sportovních hřišť se zakazuje vstupovat v nevhodné obuvi (boty na vysokém podpatku, v inline bruslích, apod.), vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek a vodit na hřiště jakákoliv zvířata.
  6. Do prostoru sportovních hřišť se zakazuje přinášet střelné zbraně, výbušniny a zábavnou techniku, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost hráčů a diváků.
  7. Před odchodem z hřiště je každý uživatel povinen uvést hřiště do původního stavu.
  8. V prostoru sportovních hřišť je zakázáno – kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, konzumovat alkoholické nápoje, odhazovat a manipulovat s ostrými předměty, jezdit na kole/ koloběžce/skateboardu, odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa, odhazovat žvýkačky, konzumovat jídlo, přemísťovat pevné nebo mobilní vybavení sportovních hřišť.
  9. Každý uživatel sportovních hřišť nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných hráčů, ani nijak omezovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní zařízení.
  10. V případě, že uživatel svým jednáním způsobí poškození zařízení a vybavení sportovních hřišť (včetně zapůjčeného sportovního vybavení), je povinen tuto škodu nahradit.
 1. Pravidla ochrany bezpečnosti, zdraví osob a majetku
  1. Při nedodržení jakéhokoliv ustanovení tohoto provozního řádu je provozovatel sportovního parku oprávněn vykázat z prostoru hráče, či uživatele a to i v případě, že nebude dbát jeho pokynům. Při neuposlechnutí těchto pokynů bude provozovatel nucen o celém incidentu informovat Policii ČR.
  2. Vlastník sportovního parku si vyhrazuje právo jakékoliv změny, či doplnění tohoto provozního řádu.
  3. Tento provozní řád v tomto znění nabývá účinnosti k 1.dubnu 2021.

V zájmu provozovatele areálu NOVÁ ZBROJOVKA je udržovat tyto prostory čisté a bezpečné.
Děkujeme za Vaši součinnost je takto udržet.

Provozovatel:
VIOLI res s.r.o., Mathonova 890/20, Černá Pole, 613 00 Brno
IČ: 05801346, DIČ: CZ05801346

Důležitá telefonní čísla:

Rezervace XXXXXXX

Operační velín ostraha 731 143 817
Tísňová linka 112
Hasiči 150
Policie ČR 158
Záchranná služba 155

Prohlašuji, že s výše uvedeným provozním řádem jsem seznámen(a) a srozuměn(a) a zavazuji se jej dodržovat.

ANO/NE